සොයන්න:

සීයාගේ උපන් දිනය

අද සීයාගේ උපන් දිනය නිසා සීයලගෙ ගෙදර සාදයක් තිබ්බා...
සීයට දැන් 76යි.. එත් තාම කොල්ලා ...
මගෙ මදුරුවගෙන් මටත් වැඩිය වැඩ පෙන්නන්නෙ සීයා තමයි ...
මැතිවරන වැඩ සීයට පෙන්නන්න බෑ.. සීයා ප්‍රබල ස්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ කිර්යාකාරී සාමාජිකයෙක් ...
ඉතුරු විස්තර මම පස්සෙ කියන්නම් ....
දැන් නිදිමතයි ...

0 comments:

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe