සොයන්න:

තනි වුනෙමි මා !


ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදා මෙන් ඇසෙන්නේ...
හදේ පෙම් හැඟුම් නෑ එදා මෙන් නැගෙන්නේ...

2 comments:

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe