සොයන්න:

මේක බ්ලොග් කරන්න ! (by Google)

Blog This! (by Google)

මේක බ්ලොග් කරන්න ! (by Google) by blog.this.blogger

 (304) - 80,849 users - Weekly installs: 8,569
BlogThis ඔයාලත් Browser ටූල් බාර් එකට දාගන්න!
Chrome වලින් ලේසියෙන්ම එක Click එකකින් වෙබ් පිටුවක් බ්ලොග් පෝස්ට් එකකට දාගන්න...
Version 0.0.7 - Saturday, December 05, 2009

මෙම extension එක ස්ථාපනය කිරීමෙන් ඔබ පහත කොන්දේසි වලට එකඟ වේ !
https://chrome.google.com/extensions/intl/en/gallery_tos.html


මෙන්න පෙර දසුන් කිහිපයක්...


1 comments:

Bell said... [Reply to comment]

yup I have it too ... but cant tag arr

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe