සොයන්න:

IFO++ exhibition @ UCSC Colombo

ifo++ (Ideas Free and Open) exhibition organised by University of Colombo School of Computing (UCSC) to celebrate 25 years of formal IT education at Univesity of Colombo will be held from 8 – 30 October 2010 from 9.00 am to 8.00 pm at university premises. As UCSC has a vast experience in IT and computer science education, this will be a great event for students.


It is interesting to note that in recent months there has been several exhibitions: BMICH book exhibition, Infotel ICT exhibition, University of Peradeniya engineering exhibition.

According to the official web site of IFO++ exhibition,
major exhibits can be found in following areas:

Research Projects
Innovative Projects
Robotics Room
ICT Educational Zone
Computer Museum
ICT Seminar Series
Sessions for IT Professionals
Entertainment Activities
Game Zone

source:
http://studentlanka.com/2010/10/20/ifo-it-and-computer-science-exhibition-ucsc-colombo

3 comments:

Sachee said... [Reply to comment]

Computer Museum is the most interesting...

Enukapasan said... [Reply to comment]

nice !!!!!
Good job !!!!Keep it up !!!!!
Enuka Pasan !!!!

sASa said... [Reply to comment]

mona magulakda 10 ta withara balanna giyahama athulata ganne 12.30 ta kiyala security eken kiwwa.advertiesement damma widihata nam wade naha.sama hara ewa hondata thibuna.sama hara ewa thama code karanawa.

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe