සොයන්න:

ස්කයිප් අල්ලේ නැටවීම | Skype Fun -4


අද දෙන්න යන්නේ ස්කයිප් මූණු වලින් දාන තවත් සෙල්ලමක්...
ඒ කිව්වේ ස්කයිප් මූණු ගොඩක් එකතු කරලා කරන්න පුලුවන් නිර්මාණ ගැන !!
මේවගේ දෙයක් තමන්ට උනත් හදාගන්න පුලුවන් ලේසියෙන්ම !!මෙන්න මෙතන පහලින් තියන කෝඩ් එක කොපි කරලා ස්කයිප් චැට් එකක පේස්ට් කරලා යාලුවෙක්ට යවලා බලන්නකෝ...

(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)
(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(sun)(sun)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)
(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)(rain)

දැන් තේරෙන්න ඇතිනේ මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා...
ඔන්න එහෙනම් සෙල්ලම් කරන්න තව ටිකක් දානවා..

(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(h)(F)(h)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F):*(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music)
(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun) (sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(h)(h)(inlove)(inlove)(h)(h)(h)(inlove)(inlove)(h)(h)(sun)
(h)(h)(inlove)(inlove):*(inlove)(inlove)(inlove):*(inlove)(inlove)(h)(h)
(h)(h)(inlove):*:*:*(inlove):*:*:*(inlove)(h)(h)
(h)(h)(inlove):*:*:*:*:*:*:*(inlove)(h)(h)
(sun)(h)(h)(inlove):*:*:*:*:*(inlove)(h)(h)(sun)
(sun)(sun)(h)(h)(inlove):*:*:*(inlove)(h)(h)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(h)(h)(inlove):*(inlove)(h)(h)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(h)(inlove)(h)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(h)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(h)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)(sun)
:):):):):):):):):):):)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile):):):):)
:)(heart):):):):)(heart)(heart)(heart)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(heart):)(heart)(heart)(heart)
:)(heart):):):):)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(heart):)(heart):):)
:)(heart):):):):)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(heart):)(heart):):)
:)(heart):):):):)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(heart):)(heart):):)
:)(heart):):):):)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(heart):)(heart)(heart)(heart)
:)(heart):):):):)(heart):):)(heart):)(smile)(heart)(smile)(heart)(smile):)(heart):):)
:)(heart):):)(heart):)(heart):):)(heart):)(smile)(heart)(smile)(heart)(smile):)(heart):):)
:)(heart)(heart)(heart)(heart):)(heart)(heart)(heart)(heart):)(smile)(smile)(heart)(smile)(smile):)(heart)(heart)(heart)
:):):):):):):):):):):)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile):):):):)  (F)(F)(F)(F)(F)(F) (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F):*:*:*(F):* :*:*(F)(F)(F)
(F):*:*(h)(h):*:*:* (h)(h):*:*(F)
:*:*(h)(h)(h)(h):* (h)(h)(h)(h):*:*
:*:*(h)(h)(h)(h) (h)(h)(h)(h)(h):*:*
(F):*:*(h)(h)(h) (h)(h)(h)(h):*:*(F)
(F)(F):*:*(h)(h) (h)(h)(h):*:*(F)(F)
(F)(F)(F):*:*(h) (h)(h):*:*(F)(F)(F)
(F)(inlove)(F)(F) :*:*(h):*:*(F)(F)(inlove)(F)
(F)(inlove)(F)(F) (F):*:*:*(F)(F)(F)(inlove)(F)
(F)(inlove)(inlove) (inlove)(F)(F):*(F)(F) (inlove)(inlove)(inlove)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(F) (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)


(F)(F)(h)(h)(F)(F)(F)(F)(h)(h)(F)(F)
(F)(h)(h)(h)(h)(F)(F)(h)(h)(h)(h)(F)
(h)(h)(pi)(pi)(h)(h)(h)(h)(pi)(pi)(h)(h)
(h)(h)(pi)(pi)(pi)(h)(h)(pi)(pi)(pi)(h)(h)
(F)(h)(h)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(h)(h)(F)
(F)(F)(h)(h)(pi)(pi)(pi)(pi)(h)(h)(F)(F)
(F)(F)(F)(h)(h)(pi)(pi)(h)(h)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(h)(h)(h)(h)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(h)(h)(F)(F)(F)(F)(F)
(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)


:):):):):):):)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile):):):):):):):)
:)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(heart)(heart)(heart)(heart)(smile)(heart)(heart)(heart)(heart):):):)
:)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(heart)(smile)(smile)(smile)(smile)(heart):):):):):):)
:)(heart):)(heart):):)(heart)(smile)(heart)(smile)(smile)(smile)(smile)(heart):):):):):):)
:)(heart)(heart):):):)(heart)(smile)(smile)(heart)(heart)(heart)(smile):)(heart)(heart)(heart):):):)
:)(heart)(heart):):):)(heart)(smile)(smile)(smile)(smile)(heart)(smile):):):)(heart):):):)
:)(heart):)(heart):):)(heart)(smile)(smile)(smile)(smile)(heart)(smile):):):)(heart):):):)
:)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(smile)(smile)(smile)(heart)(smile):):):)(heart):):):)
:)(heart):):)(heart):)(heart)(smile)(heart)(heart)(heart)(heart)(smile)(heart)(heart)(heart)(heart):):):)
:):):):):):):)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile)(smile):):):):):):):)

(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)
(emo)(wave)(wave)(wave)(wave)(wave)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(wave)(emo)(emo)(emo)(emo)(wave)(emo)(wave)(emo)
(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)(emo)Skype Emoticons Art
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(wave)(wave)(wave)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(wave)(wave)(wave)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)
(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(handshake)(wave)(handshake)(handshake)(wave)(wave)(chuckle)(handshake)(handshake)

ඇතිනේ ??
තව ඕනේ නම් කියන්න...
තව ඕන තරම් තියනවා !!
ලිපිය ගැන ප්‍රතිචාරයක් දන්වලා යන්න අමතක කරන්නත් එපා... ;)

ඔන්න හෙට තව වැඩක් !!
[ හින්ට් එක : මේ ලිපියට සම්බන්ධ එකක් ]
එහෙනම් අපි ගියා !!

11 comments:

Zan said... [Reply to comment]

Thanks Again මල්ලී!

Anonymous said... [Reply to comment]

tawa one

CALHARA said... [Reply to comment]

හොඳයි.

Tharindu Chat said... [Reply to comment]

එළකිරි මචන්.... :)

Bhagya රාජපක්ෂ said... [Reply to comment]

එළ!!
මේ ටිකේ Windows Phones ගැන වැටෙන නිසා ඉක්මනටම Skype ගැන තව පෝස්ට් ටිකකුත් දාන්න වෙලාවක් හදාගන්න බලමු..
තව පෝස්ට්ස් දෙකක් තුනක් තියෙනවා...

SoftDami said... [Reply to comment]

fatta bn fatta mage kellath kore kora

SoftDami said... [Reply to comment]

fatta bn fatta

Anonymous said... [Reply to comment]

wow

chami said... [Reply to comment]

patta pata pata...sira machoo

chami said... [Reply to comment]

patta...

skagcss said... [Reply to comment]

patta patta :)

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe